cs en

Návštěvní řád Mariánské údolí

• Využití stezek je na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy, které se na stezkách stanou. V případě úrazu volejte linku 155.
• Poplatek za jízdu na trailu uhraďte v automatu nebo pomocí QR kódu na mapách či na trailu.
• Pořádání komerčních aktivit na trailech (kempy, kurzy,...) musí být schváleno provozovatelem stezek (kontaktujte nás přes info@singlekras.cz nebo +420 731 462 595).
• Návštěvníci musí respektovat pokyny na webových stránkách (www.singlekras.cz), příkazy personálu, vlastníka lesa a jeho zaměstnanců i značení přímo na stezkách (jednosměrnost, uzavření úseků, křížení atd.)
• Vjezd na stezky je povolen jen s cyklistickou přilbou. Stezky nejsou určené pro motorkáře, pěší nebo jízdu na koni.
• Děti mladší 15ti let smí na stezkách jezdit pouze v doprovodu plnoletých osob.
• Na stezkách je zakázáno pohybovat se se psy.
• Je zakázáno vjíždět na úseky, které jsou daný den uzavřené. Informace o sjízdnosti stezek jsou vždy uvedeny na webových stránkách a facebooku. Před každou návštěvou Singletrail Moravský kras proto doporučujeme tyto informace sledovat.
• Při náledí či sněžení je zakázáno na stezky vjíždět. Stezky se nesmí používat i za extrémního mokra
• Cyklisté nesmí odbočovat mimo vyznačené trasy a vjíždět či vstupovat do míst označených zákazem vstupu (např. při provádění těžby, nakládky těžby, výskytu vývratů po vichřici atd.)
• Z důvodu vyloučení rušení zvěře při pastvě a minimalizace rizik z výkonu práva myslivosti jsou stezky otevřeny následovně:
1. 11. - 15. 3. - STEZKY UZAVŘENY!!!
březen, duben, září, říjen - 9:00 – 17:00,
květen - srpen - 8:00 – 19:00
• Návštěvníci nesmí jakkoliv ničit stezky a jejich značení. V případě, že objeví závadu, musí ji po návratu z jízdy ohlásit na Základně.
• Uživatelé jsou povinni počínat si při pohybu na stezce tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa, nepoškodili přírodní prostředí v lokalitě a neomezovali činnost vlastníka lesa, především v oblasti lesního hospodaření a dodržovali pravidla provozu na pozemních komunikacích.
• Cyklisté musí přizpůsobit rychlost své jízdy svým fyzickým a technickým schopnostem. Zároveň musí dát přednost rychlejším cyklistům, kteří je dojedou.
• Návštěvníci odpovídají za své osobní věci. Doporučujeme je nikdy nenechávat bez dozoru
• Je zakázáno vjíždět na stezky pod vlivem alkoholu
• Součástí okruhu jsou i asfaltové lesní cesty se zvýšeným počtem pěších osob. Tyto jsou využívány i motorovými vozidly. Dále se na lesních pěšinách pohybují i jezdci na koních.  Je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke střetu a následným zraněním a vzniku škod!
• Upozorňujeme, že:
• V lesích je dále zakázáno:
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
• V oblasti Mariánského údolí je zvýšený pohyb chodců a uživatelů komunikací, a proto je nutné se po komunikacích pohybovat na kole s velkou opatrností, a tím předejít případným kolizím a dodržovat obecnou povinnost předcházení vzniku škod.
• Návštěvníci stezek mohou využít parkovacích míst u Kadlcova mlýna a u restaurace Eldorádo.
• Není li v provozním řádu uvedeno, řídí se pohyb a chování uživatelů stezek zákonem o lesích.
 
Děkujeme za repsektování.

Partneři

Doporučujeme

Jsme součástí